Visie op zorg

Met onze leerlingenbegeleiding willen wij als team aan elk kind gelijke kansen bieden op een kwaliteitsvol onderwijs. Binnen de school en de klas zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor een positief zelfbeeld, welbevinden en betrokkenheid van alle leerlingen.

De onderwijsbehoeften en individuele noden van elk kind staan centraal. Hierbij gaan we uit van de individuele verschillen tussen elk kind en proberen zoveel mogelijk te differentiëren.

Binnen de draagkracht van onze school willen wij erover waken dat onze kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bijzondere aandacht krijgen, zonder de leerkansen van de andere leerlingen uit het oog te verliezen.

De klastitularis is en blijft de voornaamste zorgverstrekker. Pas als blijkt dat een kind nood heeft aan meer individuele zorg of zorg in kleine groepjes, komt de zorgleerkracht eraan te pas. We gaan uit van gedeelde zorg waarbij alle betrokken partijen een actieve rol spelen.

Om onze visie en afspraken levendig te houden is er nood aan regelmatig overleg met het zorgteam, leerkrachtenteam, externe partners, ouders en kind.

Om tot een goede leerlingenbegeleiding te komen is het systematisch verzamelen en analyseren van leerlingengegevens een belangrijke voorwaarde voor adequate leerlingenondersteuning