Welbevinden

Welbevinden

Welbevinden van leerlingen gaat over de manier waarop zij de school beleven. Het is gelinkt aan tevredenheid op school en in de klas, het zelfconcept van de leerling, het pedagogisch klimaat, de interpersoonlijke relaties, …

We werken aan een verbindend schoolklimaat

Een verbindend schoolklimaat is elke dag zichtbaar in de gewone klassituatie, in de leraarskamer en in contacten met ouders. De relatie school/leerlingen en de dialoog staan daarbij centraal. Daartoe maken we werk van verbindende communicatie op school met als doel het bevestigen en verstevigen van relaties, niet alleen tijdens het leerproces maar ook bij eventuele conflicten. Verbindende communicatie maakt mensen bewuster van hun eigen gedrag, van de woorden die ze uitspreken en van de doelen die ze daarmee willen bereiken.

Een verbindend schoolklimaat versterkt het leerproces.

We gaan herstelgericht om met conflicten

We benaderen grensoverschrijdend gedrag herstelgericht. We treden op tegen overtredend gedrag door controle maar combineren dat met zorg en steun. Samen met de betrokkenen zoeken we naar oplossingen voor het conflict. We gaan er van uit dat enkel strafmaatregelen geen garantie bieden voor een goede aanpak van de problematiek.

Anti-pestbeleid

We willen niet te snel inzetten op antipestprogramma’s maar kijken eerst naar onze eigen dagdagelijkse praktijk. De school moet een veilige en zorgzame omgeving zijn voor leerlingen én personeelsleden.

Als schoolteam leren we de signalen van pesten opmerken om er vervolgens adequaat op te reageren. Iedereen moet hetzelfde verstaan onder pesten, plagen en ruzie maken. Wat kan wel en niet door de beugel? Pesten voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken is een zaak van het volledige schoolteam.

Pas als blijkt dat dit alles niet volstaat om pesten een halt toe te roepen kan beroep gedaan worden op een antipestprogramma.